Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 2. Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.
 3. Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom i wychowawcom.
 4. Z noclegu w Schronisku w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

II. REZERWACJA

 1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup) przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej i studenckiej.
 2. Inne osoby przyjmowane są na nocleg w przypadku wolnych miejsc.
 3. Rezerwacji miejsc w Schronisku można dokonać: telefonicznie, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.
 4. Pracownik recepcji wpisuje rezerwacje do księgi rezerwacji.
 5. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji (w ciągu 7 dni), kierownik grupy przesyła zadatek w wysokości 25 % należności na konto. Zwrot zadatku może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze Schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez kierwonika, po potrąceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów. W przypadku nie nadesłania zadatku na 14 dni przed przybyciem do Schroniska grupy, wycieczki kierownik może anulować rezerwację.
 6. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
 7. Grupy wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do Schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

III. KWATEROWANIE

 1. Doba w Schronisku trwa od godziny 17:00 do 10:00 następnego dnia.
 2. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się od godz. 7:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 22:00 W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.
 3. Przy kwaterowaniu gości recepcjonista: wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej, w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy wpisuje dane kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i termin pobytu, pobiera należność za pobyt i wystawia rachunek; przy ustalaniu wysokości opłaty, uwzględnia przysługujące zniżki (student, uczeń) i wydaje klucze do pokoi.
 4. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy zostawiać je każdorazowo w recepcji.
 5. Goście mają możliwość korzystania z: sali TV, internetu, poradników, atlasów, map i informatorów turystycznych Bieszczadów.
 6. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie obowiązani są nocować w Schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do Schroniska.
 7. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są do Schroniska tylko pod opieką osób dorosłych do tego upoważnionych.
 8. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje w Schronisku cisza nocna.
 9. Goście, którzy przychodzą późno, lub bardzo wcześnie wychodzą ze Schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą kierownika Schroniska.
 10. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.
 11. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska należy zgłaszać w recepcji Schroniska.
 12. W Schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.
 13. W Schronisku zabrania się: uprawiania gier hazardowych, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi, sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków), palenia tytoniu.
 14. Zwierząta do Schroniska przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu.
 15. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów p.poż.
 16. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.

IV. WYKWATEROWANIE

 1. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek: zgłosić ten fakt w recepcji, pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał, zdać klucz i kartę pobytu.
 2. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie posprzątania pokoi, jadalni i kuchni, zdać wszystkie klucze.
 3. Recepcjonista sprawdza czy pokoje i pomieszczenia zostały zdane w należytym stanie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie nieodpowiedniego i niezgodnego z regulaminem Schroniska zachowania się gości, grupy zorganizowanej kierwonik jest upoważniony do usunięcia gości ze Schroniska i ewentualnego zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły (uczelni, firmy).
 2. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w Schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego są obowiązani stosować się do wskazań kierwonika i ogólnie przyjętych norm.