Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wetlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ssmwetlina.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.ssmwetlina.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Kulchawiec-Szymaszek i jest dostępna pod adresem poczty elektronicznej ssmwetlina@wp.pl lub numerem telefonu 13 468 46 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wetlinie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Wetlina 16. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie. Miejsce parkingowe oraz wejście dla osób mających problem z pokonywaniem schodów (lub poruszających się na wózku) znajduje się przy wejściu SSM w Wetlinie. W budynku nie ma windy. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.